Σας καλωσορίζουμε στο διαδικτυακό τόπο www.costaskokkinos.com (στο εξής «ΔΤ»). Ο επισκέπτης/χρήστης του παρόντος ΔΤ οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Κυπριακού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος ΔΤ.

Δεσμευτικότητα

Οι παρακάτω όροι χρήσης ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ανακύπτουν από τη χρήση του ΔΤ. Η περιήγηση, η πρόσβαση ή η χρήση της ιστοσελίδας και των όποιων υπηρεσιών διατίθενται μέσω αυτής αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί ρητά, ανεπιφύλακτα και αμετάκλητα όλους τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις της ιστοσελίδας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της και να διακόπτει την περιήγησή του σε αυτήν.

Οι διαχειριστές του ΔΤ διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν μονομερώς ή να ανανεώνουν τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις του, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολόγηση, διατυπώνοντας εγγράφως και ενσωματώνοντας τις τροποποιήσεις στο παρόν κείμενο. Όταν αναρτάται διαδικτυακά η εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των όρων χρήσης, η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών της θα θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή των νέων όρων. Γι αυτό τον λόγο ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει να ελέγχει τακτικά το παρόν κείμενο για κάθε αλλαγή ή τροποποίησή του.

Σε περίπτωση που κάποιοι μεμονωμένοι όροι χρήσης καταστούν μερικώς ή ολικώς άκυροι ή μη εφαρμοστέοι, δεν επηρεάζεται το κύρος του συνόλου ή μέρους των υπολοίπων όρων του παρόντος. Οι νέοι ή τροποποιημένοι όροι θα πλησιάζουν όσο αυτό είναι δυνατό το νομικό σκοπό των εκάστοτε άκυρων ή μη εφαρμοστέων όρων.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του ΔΤ, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, εικόνων, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, λογοτύπων, εμπορικών σημάτων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, εκτός των ρητά αναφερόμενων από το Νόμο εξαιρέσεων και όσων σαφώς προκύπτουν ότι κάτοχοι τους είναι τρίτοι (πνευματικά δικαιώματα τρίτων). Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος ΔΤ και φέρουν κατοχυρωμένα σήματα των αντίστοιχων τρίτων φορέων (οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων), αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Το περιεχόμενο του ΔΤ διατίθεται στον εκάστοτε επισκέπτη/χρήστη του για προσωπική χρήση και απαγορεύεται να διατίθεται για εμπορικούς σκοπούς. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά στον επισκέπτη/χρήστη οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου των επιμέρους διαδικτυακών τόπων ή υπηρεσιών, τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού βιβλίου στο οποίο αυτή παραπέμπει μέσω συνδέσμων σε τρίτους διαδικτυακούς τόπους, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, χωρίς την ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση των διαχειριστών του ΔΤ. Για οποιοδήποτε ερώτημα σχετικό με τα δικαιώματα αναπαραγωγής περιεχομένου του ΔΤ, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους διαχειριστές του από την σχετική ενότητα στην ιστοσελίδα.

Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Ο παρών ΔΤ δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες τρίτων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «υπερσυνδέσμων» hyperlinks ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των συνδεδεμένων τρίτων δικτυακών τόπων ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων. Ο ΔΤ δύναται να συμπεριλάβει συνδέσμους (links) σε δικτυακούς τόπους του Διαδικτύου που ανήκουν ή βρίσκονται υπό διαχείριση τρίτων μερών (π.χ. paypal, amazon). Με τη σύνδεσή στις εν λόγω ιστοσελίδες τρίτων μερών και πριν από τη χρήση τους, ο επισκέπτης/χρήστης θα εξετάσει και θα συμφωνήσει με τους κανόνες χρήσης και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται σε αυτούς.

Ο επισκέπτης/χρήστης του ΔΤ συμφωνεί ότι η παραπομπή σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους γίνεται μόνο προς διευκόλυνση του ιδίου και ότι ο παρών ΔΤ δεν έχει κανέναν έλεγχο στο περιεχόμενο αυτών των συνδεδεμένων τρίτων δικτυακών τόπων και δεν μπορεί να αναλάβει καμία ευθύνη ή δέσμευση για υλικό που δημιουργείται ή δημοσιεύεται από αυτούς τους δικτυακούς τόπους, όπως επίσης και ότι ο ΔΤ δεν ευθύνεται για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων μερών, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία του χρήστη/επισκέπτη από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων. Επιπρόσθετα, η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου ή των προϊόντων ή των υπηρεσιών των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον παρόντα ΔΤ, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς.

Αποκλεισμός συμβουλών

Οτιδήποτε παρέχεται ευθέως μέσω του ΔΤ ή μέσω των συνδέσμων του σε τρίτους διαδικτυακούς τόπους στο χρήστη/επισκέπτη δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως, ούτε επέχει θέση συμβουλών ή εγκαθιδρύει σχέση εντολής παροχής υπηρεσιών. Οι διαχειριστές ή τα σχετιζόμενα με την ιστοσελίδα νομικά η φυσικά πρόσωπα ουδεμία ευθύνη φέρουν για ζημία που τυχόν θα προκύψει από πράξεις ή παραλείψεις και οι οποίες σχετίζονται με το περιεχόμενο της παρούσας, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των επισκεπτών/χρηστών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση και στις συμβουλές ειδικών, ρητά αποκλείοντας οποιαδήποτε ευθύνη του ΔΤ, των διαχειριστών του, της ιδιοκτήτριας εταιρείας ή τον σχετιζόμενων με τα ανωτέρω φυσικών προσώπων.

PayPal

Η πληρωμή της παροχής υπηρεσίας “Λύσεις στα Μέτρα σας” διεκπεραιώνεται μέσω του ιστότοπου του PayPal, χωρίς να είναι απαραίτητο ο επισκέπτης/χρήστης να έχει λογαριασμό PayPal. Επιλέγοντας την ασφαλή ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο επισκέπτης/χρήστης θα μεταφερθεί στον ιστότοπο του PayPal ώστε να ολοκληρώσει με ασφάλεια την πληρωμή του. Ο ΔΤ δεν αποθηκεύει καμία από τις πληροφορίες του τραπεζικού λογαριασμού ή της πιστωτικής κάρτας του επισκέπτη/χρήστη σε δική του βάση δεδομένων.

Το PayPal είναι ένας από τους ασφαλέστερους, πιο ευρέως αποδεκτούς για τις διεθνείς συναλλαγές μέσω Διαδικτύου. Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να πραγματοποιεί διεθνείς πληρωμές, είτε από τον τραπεζικό του λογαριασμό ή την πιστωτική του κάρτα, σε 18 διαφορετιά νομίσματα και με επιλογή 8 διαφορετικών γλωσσών, ενώ ταυτόχρονα προστατεύεται από το σύστημα πρόληψης ηλεκτρονικής απάτης κατά τις συναλλαγές. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στους όρους χρήσης του PayPal εδώ: Paypal_Legal

Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι

Ο παρών ΔΤ είναι ιδιοκτησία της εταιρείας με την επωνυμία Lifestream LTD που εδρεύει στην Πάφο Κύπρου (στο εξής η «εταιρεία») Η εταιρεία δεν εγγυάται ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υπηρεσίες που παρέχονται από τις σελίδες του ΔΤ είναι κατάλληλες ή διαθέσιμες για χρήση σε περιοχές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι παρόντες Όροι Χρήσης και Προϋποθέσεις θα ερμηνεύονται και διέπονται από τους ισχύοντες νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να γίνεται αναφορά στη σύγκρουση τους με τις αρχές των νόμων. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Σύμφωνα με την πιο κάτω παράγραφο περί Διαιτησίας και Ενεργειών κάθε μέρος αποδέχεται με την παρούσα να υποβάλει στη δικαιοδοσία των Κυπριακών Δικαστηρίων και να παραμερίσει ενστάσεις οι οποίες αφορούν στη δικαιοδοσία άλλης χώρας.

Διαιτησία και Κανονισμοί

Οποιαδήποτε αντιπαράθεση, απαίτηση, διαφορά που απορρέει από ή σχετίζεται με τους παρόντες Όρους Χρήσης και Προϋποθέσεις του ΔΤ, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς την εφαρμογή, παραβίαση, επιβολή, ύπαρξη ή ισχύ των θεμάτων για τα οποία προβλέπεται στους παρόντες Όρους Χρήσης και Προϋποθέσεις και τα οποία δεν μπορούν να λυθούν κάτω από φιλικές συνθήκες, ακόμα και εάν ένα από τα μέρη δηλώσει ότι υπάρχει διαφορά («απαίτηση») θα παραπέμπεται και τελικά θα διευθετείται (κατ’εξαίρεση στα δικαστήρια) από ιδιωτική και εμπιστευτικά δεσμευμένη διαιτησία, ενώπιον ενός διαιτητή στην Κύπρο στην Ελληνική γλώσσα που θα διέπεται από το Κυπριακό Δίκαιο. Ο διαιτητής θα είναι άτομο νομικά εκπαιδευμένο, το οποίο έχει πείρα στον τομέα της πληροφορικής και θα είναι ανεξάρτητο και από τα δύο μέρη. Τέτοια Απαίτηση θα κρίνεται σε ατομική βάση, και δεν θα συνενώνεται με διαιτησία για απαίτηση, αντιπαράθεση ή διαφορά οποιουδήποτε άλλου μέρους. Ο χρήστης αποδέχεται να παραιτηθεί του δικαιώματος να ξεκινήσει ή συμμετέχει σε συλλογική αγωγή εναντίον του ΔΤ σε σχέση με οποιαδήποτε απαίτηση, και αποδέχεται να αποχωρήσει οικειοθελώς από συλλογικές διαδικασίες εναντίον του. Παρά τα προαναφερθέντα, ο ΔΤ επιφυλάσσει το δικαίωμα να επιδιώξει την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και εμπιστευτικών πληροφοριών, μέσω προσωρινών μέτρων ή ισότιμων θεραπειών από τα δικαστήρια.